เกี่ยวกับเรา


ประวัติสำนักงานอธิการบดี

   

             สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อจากภายนอก จึงเป็นหน่วยงาน      ที่จัดตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันมาโดยตลอด ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยังเป็นโครงการจัดตั้งสถาบัน    ราชภัฏร้อยเอ็ด และยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  ปรัชญา

  “ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา พัฒนางานบริการด้วยความเต็มใจ
  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

  วิสัยทัน์

  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย แห่งนวัตกรรม มุ่งมั่นด้วยจิตบริการ ใส่ใจในคุณภาพ ร่วมก้าวไปกับเทคโนโลยี

  พันธกิจ

  1)  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  2)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

  โครงสร้างการบริการงาน

       สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการ และสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย ในปี 2560 สำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 2 กอง  

  ข่าวสาร/กิจกรรม