การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

Published by surin on

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ. ดร.จิตรภรณ์ วงศ์คำจันทร์, ผศ. ดร.สัจธรรม พรทวีกุล และ ท่าน ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดช ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562