ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

ทำเนียบหัวหน้างานธุรการ โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสวัฒน์ โสภาพล              ปี พ.ศ. 2540 – 2541
 2. นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีศิริ                              ปี พ.ศ. 2542
 3. นางบังอร อุบลเลิศ                                       ปี พ.ศ. 2543

                                       

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. นางเกษศิรินทร์ ภิญญาคง (รักษาการ)            ปี พ.ศ. 2544 – 2546

 

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง (รักษาการ)             ปี พ.ศ. 2547 – 2555
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ (รักษาการ)     ปี พ.ศ. 2556
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ (รักษาการ)       ปี พ.ศ. 2556 – 2559
 4. อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน (รักษาการ)                                กุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2561
 5. อาจารย์สุริยา   ปัญญจิตร (รักษาการ)                                    28 กันยายน – 24 ธันวาคม 2561
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน (รักษาการ)                23 มิถุนายน 2561 -19 ธันวาคม 2562
 7. อาจารย์ ดร.พิทักษ์             พลคชา (รักษาการ)                     25 ธันวาคม – 22 มิถุนายน 2562
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ (รักษาการ)        2 มกราคม 2563 – 29 มิถุนายน 2563
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง (รักษาการ)              มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน