ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา พัฒนางานบริการด้วยความเต็มใจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

วิสัยทัน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย แห่งนวัตกรรม มุ่งมั่นด้วยจิตบริการ ใส่ใจในคุณภาพ ร่วมก้าวไปกับเทคโนโลยี

พันธกิจ

1)  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม