ค่านิยมองค์กร (Core Value)

RERU”

R : Responsibility        มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

E : Experience            ประสบการณ์ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

R : Respect                 อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร

U : Unity                      มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน