โครงสร้างการบริหารงาน

      สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการ และสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย ในปี 2560 สำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 2 กอง ได้แก่

กองกลาง ประกอบด้วยฝ่ายงานดังนี้

 1. ฝ่ายธุรการ
 2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 3. ฝ่ายนิติการ
 4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 5. ฝ่ายการเงิน
 6. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 7. ฝ่ายเลขานุการ
 8. ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 9. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 10. ฝ่ายกิจการพิเศษ
 11. ศูนย์วิทยบริการ
 12. ศูนย์คอมพิวเตอร์
 13. ศูนย์ภาษา
 14. ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ

 

กองนโยบายและแผน ประกอบด้วยฝ่ายงานดังนี้

 1. ฝ่ายแผนงานและนโยบาย
 2. ฝ่ายพัสดุ
 3. ฝ่ายยานพาหนะ
 4. ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์
 5. ฝ่ายสาธารณูปโภค
 6. ฝ่ายอาคารสถานที่
 7. ฝ่ายสวัสดิการ