การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ. ดร.จิตรภรณ์ วงศ์คำจันทร์, ผศ. ดร.สัจธรรม พรทวีกุล และ ท่าน ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดช ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550